Att bo i bostadsrätt

Vad innebär det?

En bostadsrätt är enligt bostadsrättslagen (SFS 1991: 614) en nyttjanderätt till en lägenhet i en bostadsrättsförening.

Även om lagtexten bara nämner lägenheter, gäller den enligt lagens förarbeten även småhus som våra.

Nyttjanderätten är bestående så länge bostadsrättshavaren gör rätt för sig, det vill säga sköter sig och betalar månadsavgiften i tid. I dagligt tal sägs ofta att man äger en bostadsrätt, men formellt är det bara en nyttjanderätt. Det är föreningen som äger fastigheten med lägenheterna.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att mot ersättning upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tid.

Föreningen är en så kallad juridisk person med egen ekonomi, styrelse och stadgar.

Medlemmar i föreningen är de boende, vilka varje år kallas till en årstämma där de är med och fattar för föreningen stora och viktiga beslut såsom val av styrelse, ansvarsfrihet för styrelsen och om till vad uppkommen vinst ska användas eller hur förlust ska täckas.

Stora och väsentliga förändringar i området ska även beslutas av stämman. Det är därför viktigt att de boende engagerar sig i sin bostadsrättsförening.

Som bostadsrättshavare (lagen använder detta ord) har Du både rättigheter och skyldigheter. Dessa styrs av två lagar, lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen (BRL) .

Därutöver gäller bostadsrättföreningens stadgar som informerar om föreningens regelsystem och tillämpningsföreskrifter.

En bostadsrättshavare ska enligt BRL på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Din lägenhet kan Du utrusta efter eget tycke och smak och även göra förändringar i den. För att göra en avsevärd förändring, såsom t.ex inglasad veranda eller ändra bärande konstruktion, måste Du dock ha styrelsens tillstånd.

När det gäller det yttre underhållet kan kort sägas att föreningen svarar för detta, förutsatt att Du själv inte har orsakat skadan. Närmare bestämmelser om detta finns i BRL och föreningens stadgar.

Läs mer

Bostadsrättslagen: www.bostadsrättslagen.se