Nr 25 2011

NR 25

fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Brunnsbyn, Lundsbrunn.

Plats: Husabysalen, Lundsbrunns Kurort, Lundsbrunn

Tid:    Onsdagen den 25 maj 2011 klockan 18:30

Närvarande medlemmarna:    Margareta och Gunnar Abrahamsson, Birgitta Joanson, Harriet Adeby, Lennart och Anita Johansson, Hans Arvidson, Ernst och Ann-Kristin Karlsson, Lennart och Marita Berg,    Alfred Krumpschmidt, Birgitta Brandt, Georg Kristiansson, Lars Byström, Hans och Ulla Larsson, Jarry och Sonja Creutzer, Cecilia Mårtensson, Margareta du Rietz, Gunhild Palmqvist, Syskonen Eide gm fullmakt, Yngve Ramsén, Kjell-Åke och Barbro Engström, Tommy och Gun-Britt Sabel, Cecilia Fantenberg, Stefan Sandberg, Elsy Fagerlund, Börje Stoor, Ingvar Forsberg, Jan och Ingemo Trovin, Barbro Frisell gm fullmakt, Håkan Wedin, Nils Granbom,  Harry Vemdal, Anders och Christina Grapenfelt, Rolf Wilsson, Ove Hallberg gm fullmakt,  Jan och Anita Wirell, Anita Hante,  Roald och Vibeke Volmer, Jonas Häggström gm fullmakt,  Eva Öhgren och Sten Östergren

57 närvarande representerade 39 röster

Från RevisorsCentrum i Skövde deltog Sofia Gustafsson

§ 1 Öppnande

Föreningens ordförande Barbro Engström förklarade föreningsstämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna. De nya medlemmarna fick ett särskilt välkomnande. Sofia Gustafsson från RevisorsCentrum välkomnades också.

§ 2 Närvarande

Upprättades ovanstående förteckning över närvarande medlemmar.

§ 3 Val av stämmoordf. och sekr    

Håkan Wedin valdes till ordförande under stämman och anmälde Gunnar Abrahamsson som sitt val till protokollförare.

§ 4 Val av justerare    

Att jämte stämmoordföranden justera stämmans protokoll utsågs Cecilia Mårtensson och Lennart Berg.

§ 5 Stämmans utlysande

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 6 Årsredovisning

Sofia Gustafsson föredrog årsredovisningen (Bilaga 1) för år 2010. Den godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Revisionsberättelse         

Sofia Gustafsson föredrog revisionsberättelsen, som finns på sista sidan i bilaga 1. Den lades till handlingarna.

§ 8 Interngranskning. 

Rapporten (Bilaga 2) från interngranskaren lästes upp och lades till handlingarna.

§ 9 Fastställande av räkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen i årsredovisningen.

§ 10 Ansvarsfrihet

I enlighet med revisorns och interngranskarens förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 11 Resultatdisposition          

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag följande disposition: att avsätta till underhållsfonden kronor 500 000, att balansera i ny räkning kronor 5 817033.

§ 12 Arvoden

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag följande arvoden till styrelsen och interngranskaren: Ordförande  kronor 30.000 per år, Sekreterare 8.000 per år,                Interngranskare 1.500 per år, Arvode för närvarande ledamöter 350 kr per sammanträde

Styrelsen tilldelas därutöver 3000 kr att fördelas inom den enligt dess beslut.

Hela valberedningens förslag finns i bilaga 3.

§ 13 Antal i styrelsen  

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter

§ 14 Val av ordf.           

Stämman beslöt att den ska utse styrelsens ordförande, varpå den med acklamation omvalde Barbro Engström till ordförande för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma 2012 hållits.

§ 15 Val av övriga ledamöter

Följande ledamöter har mandatperiod fram till årsstämman 2012: Hans Larsson och Tommy Sabel. Suppleanterna Håkan Wedin och Eva Öhgren har mandat fram till stämman 2012.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag följande: Omval av ledamoten Gunnar Abrahamsson för tiden till stämman 2013 (2 år), Nyval av ledamoten Gun Vemdal för tiden till stämman 2013 (2 år), Omval av suppleanten Birgitta Joanson för tiden till stämman 2012 (1 år)

§16 Revisorsval

Omvaldes Ingemar Holmqvist från Ernst & Young till föreningens ordinarie auktoriserade revisor för en tid av ett år och till suppleant Krister Larsson från samma revisionsbyrå.

§ 17 Interngranskare

Till interngranskare för en tid av ett år omvaldes Cecilia Mårtensson och Kaj Sörensen som suppleant likaledes för en tid av ett år.

§ 18 Valberedning 

Till valberedning inför stämman 2012 omvaldes Jarry Creutzer och nyvaldes Cecilia Fantenberg och Christina Grapenfelt. Jarry Creutzer utsågs till sammankallande.

§ 19 Övrigt

Styrelsen har inte hänskjutit någon fråga till stämman och någon motion från föreningsmedlem/medlemmar har inte inkommit.

§ 20 Avslutning

Stämmoordföranden tackade de närvarande och överlämnade klubban till föreningens ordförande, som förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet Gunnar Abrahamsson

Justeras: Håkan Wedin                       Cecilia Mårtensson                   Lennart Berg

Stämmans ordf.

Boende med Guldkant