nr 23 2009

PROTOKOLL NR 23   Tid: Måndagen den 30 november 2009 klockan 18.00

fört vid extra föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Brunnsbyn, Lundsbrunn

Plats: Kinnekullesalen, Lundsbrunns Kurort, Lundsbrunn

Närvarande röstberättigade medlemmar:

Margareta o. Gunnar Abrahamsson, Lars Byström, Mats o. Aina Calpén

Jarry Creutzer, Margareta du Rietz, Kjell-Åke o. Barbro Engström

Annelie Eriksson, Eyvind Fjellander, Liv Franzén, Nils Granbom

Ove Hallberg gm fullmakt, Anita Hanthe, Jonas Häggström gm fullmakt

Birgitta Joansson, Lennart Johansson, Sven Johansson, Georg Kristiansson

Alfred Krumpschmidt, Hans o. Ulla Larsson, Elise Björk, Inga-Britt Lindgren

Gunhild Palmqvist, Stig-Uno Pettersson, Roger Qvist, Yngve Ramsén

Tommy o. Gun-Britt Sabel, Börje Stoor, Lars o. Judit Thomasson

Håkan Wedin, Rolf Wilsson, Jan o. Anita Wirell och Sten Östergren

Tillsammans representerade de 39 medlemmarna 32 röster

__________________________________________________________________________________

§ 1 Stämmans öppnande

 Föreningens ordförande Barbro Engström förklarade den extra stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.Anders Karlsson från Revisorscentrum i Skövde blev också välkomnad.

§ 2 Närvarande

Upprättades ovanstående förteckning över närvarande medlemmar.

§ 3 Ordförande

Ove Hallberg valdes till ordförande vid stämman.

§ 4 Sekreterare

Gunnar Abrahamsson valdes till att föra protokoll under stämman.

§ 5 Justerare

Att jämte stämmans ordförande justera stämmans protokoll utsågs Yngve                          Ramsén och Annelie Eriksson.

§ 6 Stämmans utlysande

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 7 Beslut om stadgar

Vid föreningens ordinarie föreningsstämma den 26 maj 2009 antogs enhälligt förslaget till ändrade stadgar för föreningen. Eftersom ett beslut om ändrade stadgar enligt 9 kap. 23 § i bostadsrättslagen ska tas av två på varandra följande föreningsstämmor, utlystes denna extra stämma för att avgöra detta ärende. Innan beslut togs gick Anders Karlsson igenom   stadgeändringarna. Föreningsstämman antog så för andra gången i följd           enhälligt de ändrade stadgarna. Ändringarna får verkställas först då registrering hos Bolagsverket skett.

§ 8 Avslutning

Ordföranden Ove Hallberg tackade de närvarande och avslutade stämman.

 

Vid protokollet Gunnar Abrahamsson

Justeras:   Ove Hallberg   Yngve Ramsén  Annelie Eriksson                               

Boende med Guldkant