Nr 26 2012

PROTOKOLL NR 26

fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Brunnsbyn, Lundsbrunn.

Plats: Kinnekullesalen, Lundsbrunns Kurort, Lundsbrunn

Tid:   Torsdagen den 24 maj 2012 klockan 18:30

Närvarande medlemmar:

Margareta och Gunnar Abrahamsson, Birgitta Brandt,  Bengt Lindblom och Elise Björk, Mats och Aina Calpén, Inga-Britt Lindgren, Jarry Creutzer, Kerstin Samuelsson, Margareta du Rietz,  Stig och Annika Kjellström, Syskonen Eide gm fullmakt, Gunhild Palmqvist, Stig Alexandersson och Anitha Wounder,  Stig-Uno Pettersson, Cecilia Fantenberg,  Yngve Ramsén, Eyvind Fjellander, Torbjörn Karlsson och Monica Hante,  Nils Granbom, Börje och Sonja Stoor, Anders och Christina Grapenfelt, Ingemar Ströhm, Ove Hallberg, Ella Thyberg, Jonas Häggström gm fullmakt,  Jan Trovin, Lennart Johansson,  Margareta Ullsten, Vivi Johansson gm fullmakt, Kurt och Lena Wedman, Ernst och Ann-Kristin Karlsson,  Rolf Wilsson, Marianne Klang, Jan Wirell, Arnold och Ingebjörg Kolstad, Roald Volmer, Georg och Sigrid Kristiansson, Eva Öhgren, Alfred Krumpschmidt, Sten och Barbro Östergren samt Hans och Ulla Larsson

62, även icke-medlemmar, närvarande representerade 40 röster.

Från RevisorsCentrum i Skövde deltog Sofia Gustafsson.

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Hans Larsson förklarade föreningsstämman för öppnad och hälsade de närvarande välkomna. De nya medlemmarna fick ett särskilt välkomnande. Sofia Gustafsson från RevisorsCentrum välkomnades också. Hans gav också ett minnesord över avlidna 2011 och 2012.

 § 2 Närvarande

Upprättades ovanstående förteckning över närvarande medlemmar.

 § 3 Val av stämmoordf. och sekr

Håkan Wedin valdes till ordförande under stämman och han anmälde Gunnar Abrahamsson som sitt val till protokollförare.

 § 4 Val av justerare

Att jämte stämmoordföranden justera stämmans protokoll utsågs Ove Hallberg och Georg Kristiansson.

§ 5 Stämmans utlysande

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

 § 6 Årsredovisning

Sofia Gustafsson föredrog årsredovisningen (Bilaga 1) för år 2011. Den godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Revisionsberättelse  

Sofia Gustafsson föredrog revisionsberättelsen, som finns på de sista sidorna i bilaga 1. Den lades till handlingarna.

 § 8 Interngranskning.

Gunnar Abrahamsson läste upp rapporten (Bilaga 2) från interngranskaren. Den lades till handlingarna.

§ 9 Fastställande av räkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen i årsredovisningen.

 § 10 Ansvarsfrihet

I enlighet med revisorns och interngranskarens förslag beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

 § 11 Resultatdisposition  

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag följande disposition: att avsätta till underhållsfonden   kronor 1 000 000,  att balansera i ny räkning kronor 5 330 295.

 § 12 Arvoden

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag (Bilaga 3) följande arvoden till styrelsen: 43 000 kr att fördelas inom styrelsen efter ansvarsområden och arbetsbelastning. Sammanträdesersättning: 350 kr per möte för närvarande ledamöter och 150 kr per möte för närvarande suppleanter.

 § 13 Antal i styrelsen  

Beslöts att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

 § 14 Val av ordf.

Stämman beslöt att den ska utse styrelsens ordförande, varpå stämman med acklamation valde Ella Thyberg  till ny ordförande för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma 2013 hållits.

 § 15 Val av övriga ledamöter

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag (Bilaga 3) följande: Omval av ledamoten Tommy Sabel fram till stämman 2014 (2 år), Nyval av ledamoten Stig Alexandersson fram till stämman 2014 (2 år), Gunnar Abrahamsson och Gun Vemdal kvarstår till stämman 2013.

Val av suppleanter enligt turordning: Omval av Håkan Wedin fram till stämman 2013 (1 år). Omval av Birgitta Joanson fram till stämman 2013 (1 år). Nyval av Cecilia Fantenberg fram till stämman 2013 (1 år).

§ 16 Revisorsval

Ingemar Holmqvist från Ernst & Young omvaldes till ordinarie revisor fram till stämman 2013 och Krister Larsson som suppleant för samma tid.

 § 17 Interngranskning

Valberedningen föreslår att funktionen interngranskare utgår. Den nämns inte i föreningens stadgar. Beredningen anser att behovet inte längre finns. Ove Halberg instämde med eftertryck i förslaget och fick medhåll av Sten Östergren. Stämman beslöt enhälligt enligt valberedningens förslag.

 § 18 Valberedning

Till valberedning inför stämman 2013 omvaldes Jarry Creutzer och Christina Grapenfelt. Birgitta Brandt nyvaldes. Jarry Creutzer utsågs till sammankallande.

§ 19 Övrigt          

Styrelsen har inte hänskjutit någon fråga till stämman och någon motion från föreningsmedlem/medlemmar har inte inkommit.

§ 20 Avslutning 

Stämmoordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet                           Gunnar Abrahamsson

Justeras           Håkan Wedin              Ove Hallberg                    Georg Kristiansson

 

 

 

 

Boende med Guldkant