Nr 24 2010

PROTOKOLL NR 24       Tid:     Måndagen den 24 maj 2010 klockan 18.00

fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Brunnsbyn Lundsbrunn.

Plats:  Kinnekullesalen, Lundsbrunn Kurort, Lundsbrunn

 

Närvarande medlemmar:  Margareta och Gunnar Abrahamsson, Ernst och Ann-Kristin Karlsson, Hans Arvidsson, Georg och Sigrid Kristiansson, Lennart och Marita Berg, Alfred Krumpschmidt, Gunilla Weber o Staffan Björn gm fullmakt, Christina och Carl Lago-Lengquist, Birgitta Brandt,       Cecilia Mårtensson, Mats och Aina Calpén, Gunhild Palmqvist, Jarry och Sonja Creutzer,  Birgit Pettersson, Margareta du Rietz, Yngve Ramsén, Syskonen Eide genom fullmakt,     Sven-Erik och Iréne Rosell, Kjell-Åke och Barbro Engström, Tommy och Gun-Britt Sabel, Annelie Eriksson, Stefan Sandberg, Cecilia Fantenberg, Börje Stoor, Ingvar Forsberg, Ingemar Ströhm, Bengt och Liv Franzén, Kaj Sörensen, Nils Granbom, Lars och Judith Thomasson, Christina Grapenfeldt, Margareta Ullsten, Ove Hallberg gm fullmakt,              Håkan Wedin, Anita Hanthe, Rolf Wilsson, Birgitta Joanson, Jan Wirell, Sven Johansson,  Roald Volmer och Roudi Östberg

Ett 60-tal närvarande representerade 41 röster.

 Från RevisorsCentrum i Skövde deltog Carina Ekelund.

 § 1 Stämmans öppnande 

Föreningens ordförande Barbro Engström förklarade föreningsstämman öppnad och           hälsade de närvarande välkomna.De nya medlemmarna fick ett särskilt välkomnande.  Carina Ekelund från RevisorsCentrum välkomnades också.

 § 2 Närvarande

Upprättades ovanstående förteckning över närvarande medlemmar.

 § 3   Ordförandeval

Valdes Ove Hallberg till ordförande under stämman.

§ 4 Protokollförare

Gunnar Abrahamsson godkändes som protokollförare under stämman.

 § 5 Val av justerare

Att jämte stämmoordföranden justera stämmans protokoll utsågs Ingvar Forsberg            och Bengt Franzén.

 § 6 Stämmans utlysande

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 7 Årsredovisning

Carina Ekelund föredrog årsredovisningen (Bilaga 1) för år 2009. Den godkändes och lades till handlingarna.

 § 8 Revisionsberättelse

Gunnar Abrahamsson läste upp revisionsberättelsen ( Finns på sista sidan i bilaga 1).           Den lades till handlingarna.

 §  9 Interngranskning

Rapporten (Bilaga 2) från interngranskaren föredrogs och lades till handlingarna.

 § 10 Fastställande av räkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen i styrelsens årsredovisning.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med revisorns och interngranskarens förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

 § 12 Resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag följande disposition: att avsätta till underhållsfonden kronor 600.000  att balansera i ny räkning kronor  5 604 600

 § 13 Arvoden

Beslöts att styrelsearvodena ska vara oförändrade enligt valberedningens förslag. Hela valberedningens förslag finns i bilaga 3.

Följande arvoden gäller:

Ordförande                          kronor  25.000  per år

Sekreterare                               ”         5.000 per år

Interngranskare                        ”         1.500 per år

Arvode för närvarande ledamöter          250 kr per sammanträde

 § 14 Antal i styrelsen

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.

 § 15 Val av ordf.

Stämman beslöt att den ska utse styrelsens ordförande, varpå den med acklamation på valberedningens förslag omvalde Barbro Engström till ordförande för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma 2011 hållits.

§ 16 Val av övriga i styrelsen

Följande ledamöter har mandatperiod fram till årsstämman 2011: Gunnar Abrahamsson och Liv Franzén. Suppleanterna Roudi Östberg och Birgitta Joanson har mandattid fram till stämman 2011.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag följande: Omval av ledamoten Hans Larsson för tiden till stämman 2012 (2 år). Omval av ledamoten Tommy Sabel för tiden till stämman 2012 (2 år). Omval av suppleanten Eva Öhgren för tiden till stämman 2012 (2 år). Omval av suppleanten Håkan Wedin för tiden till stämman 2012 (2 år).

§ 17 Revisorsval  

Omvaldes Ingemar Holmqvist, Ernst & Young, till föreningens ordinarie auktoriserade      revisor. Till suppleant nyvaldes Krister Larsson från samma revisionsbyrå.

§ 18 Interngranskare

Till interngranskare för en tid av ett år valdes Cecilia Mårtensson och Kaj Sörensen som suppleant likaledes för en tid av ett år.

 § 19 Valberedning

Till valberedningen omvaldes Margareta Abrahamsson och Jarry Creutzer. Carl Lago- Lengquist nyvaldes som sammankallande i beredningen.

 § 20 Övriga frågor

Till styrelsen har inkommit två frågeställningar (Bil. 4). Den ena frågan berör  bekämpning av mossa på taken och där meddelade Tommy Sabel att de som har problem kan vända sig till styrelsen. Den andra frågan handlar om rensning av avloppsbrunnarna på garageplanerna mellan ”höghusen”. Styrelsen tittar närmare på vem som har ansvar för detta.

 §  21 Avslutning

Stämmoordförande tackade de närvarande och överlämnade klubban till föreningens ordförande som förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet           Gunnar Abrahamsson

Justeras:

Ove Hallberg                           Ingvar Forsberg                            Bengt Franzén

Stämmans ordf.

Boende med Guldkant