Medlemsinfo

Här kommer vi att lägga in  lite olika handlingar som berör enbart medlemmarna i akt och mening att få en aktiv hemsida.

Även Kalendern kommer att uppdateras med verksamheten i Blå Huset. Man kan däremot inte boka via hemsidan, det görs fortfarande på lista i Blå Huset.

Kontakta gärna Björn Smitterberg 070-328 60 71 om hemsidan. ”Gångadressen” är Björkslingan  25.

 •  –
 • Anteckningar från Höstmötet             Bostadsrättsföreningen BRUNNSBYNÄrende:                  HöstmöteTid:                        2016-11-14

  Plats:                     Lundsbrunns Bygdegård

   

  Närvarande: 23 medlemmar/boende  samt Sofia Gustafsson, RevisorsCentrum, Skövde

  ===================================================================

  Ordföranden Stig Kjellström hälsade alla välkomna och presenterade programmet för kvällen.

  Information om föreningens ekonomi: Sofia Gustafsson informerade om föreningens ekonomi utifrån delårsrapport per 2016-09-30 samt budget för 2017 som styrelsen nyligen antagit. Det ekonomiska läget är gott vilket bl.a. resulterat i att styrelsen beslutat göra en extra amortering på 300 000 kr under 2016.

  Av de två 10-miljonerslånen har det ena nyligen omsatts till rörligt med en tre-månadersränta som för närvarande är 1,55 % från att ha varit bundet i fem år med räntesatsen 4,24 %. Det andra har bundits på tre år med räntesatsen 1,99 %. Det tredje lånet (f.n. 7,7 milj.), som amorteras, är rörligt med nuvarande räntesats på 1,90 %.

  Budgeten för 2017 innebär oförändrade årsavgifter. Under november kommer den sista pannan/värmepumpen att bytas ut, vilket innebär att samtliga värmepumpar då är utbytta. Service kommer att utföras på pumparna med start för de pannor som byttes ut först (2007). Arbetet med en långsiktig underhållsplan pågår.

  Diskussion om förbättringar – utveckling

  Styrelsen har tidigare aviserat om att ha ytterligare en öppethus-träff i Blå Huset under hösten. Då endast ett fåtal kommit på träffarna under våren gavs i stället tillfället i akt att under höstmötet öka dialogen med och mellan medlemmarna. Håkan Wedin informerade om vad som tagits upp under vårens träffar. Efter kaffeserveringen vidtog diskussion i mindre grupper om hur vi vill att Brunnsbyn ska förbättras/utvecklas samt om det finns förslag på ytterligare aktiviteter. Från de fem grupperna framkom följande förslag:

  • Nystart på www.brunnsbyn.se snarast
  • Belysning på gångväg mot Skälvumsvägen från Björkslingan 11A
  • Soffornas placering och lutning bör ändras
  • Vindskydd i parken
  • Få in fler yngre i styrelsearbetet
  • Fortsätta med Familjedagen i augusti (trevligt!)
  • Sänka hastigheten (biltrafik) i byn
  • Information (i Blå Huset) från kommunen om anropsstyrd trafikAktiviteter
  • Filmkväll 1 gång/mån
  • Schack
  • Mera Boule
  • Berättarkvällar
  • Vid anteckningarna                                  Cecilia Fantenberg

Boende med Guldkant i Golfmiljö