Alla inlägg av Björn Smitterberg

Bokcirkeln återstartar

Onsdag 19 augusti återstartar Brunnsbyns litteraturträff – bokcirkeln., I flera år har den fortgått – fri för alla i Brunnsbyn att delta i. Men coronasmittan medförde ett stopp.

Nu återupptas verksamheten och det kommer att ske utomhus vid Blå Huset.

Brunnsbyblad 251

Brunnsbybladet nr 251
Information från styrelsen: 10 juli 2020

Föreningsstämman

Trots ostadigt väder kunde vi hålla årsstämman utomhus den 7 juli. I sista stund flyttade vi till paviljongen under tak utanför Brunnssalongen. 32 boende närvarade. Susanne Andersson, kommunalråd i Götene kommun var mötesordförande. Sofia Gustafsson från RevisorsCentrum redogjorde för årsredovisningen i vanlig ordning. Valen skedde enligt valberedningens förslag. Således valdes Håkan Wedin till föreningens ordförande.

Beträffande revisor nyvaldes RevisorsCentrum i Skövde AB som auktoriserad revisionsbyrå med Martin Johansson som ansvarig revisor. Med detta Brunnsbyblad bifogas revisionsberättelsen för 2019 till de medlemmar som inte var med på stämman då den delades ut.

Hans Larsson avgick från valberedningen, men Annika Kjellström och Kerstin Wiberger fortsätter och Benedicte Fjellstad nyvaldes.

Motionen om störningar i boendet avslogs enligt styrelsens förslag.

Styrelsen konstituerade sig direkt efter stämman varvid Stellan Nolgren utsågs till vice ordförande och Cecilia Fantenberg till sekreterare. Ledamöter är Cajsa Pierrou och Björn Smitterberg.

Sofie Karlsson och Stefan Sandberg fortsätter som suppleanter och Veronica Gerding är nyvald.

Kopia av stämmoprotokollet kommer att finnas i pärm i Blå Husets bokhylla om ca 2 veckor.

Nya medlemmar

Jarry Creutzers dödsbo, Bäckaforsvägen 24 har sålts till Felix Karlén från Lidköping. Han tillträder10 juli.

Sedan har Niclas Björkdal på Björkslingan 14 sålt sin bostadsrätt till Britt-Marie och Kennet Olsson från Lundsbrunn. De tillträder 2 september.

Trädgårdsavfall

Tippa inte grönavfall på landgångarna. När vi senast skulle flytta landgångarna var de täckta av avfall. Tippa så långt in som möjligt.

Allt brännbart som ris och kvistar läggs på högen, som ska eldas upp.

Större stubbar som är svåra att bränna upp måste lämnas till återvinningen i Götene.

Brunnsbyblad 250

Brunnsbybladet nr 250
Information från styrelsen: 9 juni 2020

Föreningsstämman

Vi siktar på att hålla stämma tisdag 7 juli kl 18.30, utomhus, utanför Blå Huset. Då deltagar-

antalet i stämmorna senaste åren inte varit så högt, har styrelsen beslutat att hålla stämma trots restriktionerna från myndigheterna om högst 50 personer. Dock behöver anmälan göras senast
en vecka innan, så att deltagarantalet inte överskrids. För att minimera risken för smitta kommer
vi inte att ha någon förtäring efteråt. Kallelsen och årsredovisningen kommer att delas ut senast
2 veckor innan stämman.

Enligt våra stadgar får bostadsrättshavare utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud, som antingen ska vara medlem i föreningen, äkta make, registrerad partner, sambo eller närstående,

som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombud ska visa skriftlig, dagtecknad fullmakt.

Med anledning av restriktionerna har riksdagen beslutat om en ny tillfällig lag som medger att

ett ombud kan företräda fler än en medlem. Fullmaktsblanketter kommer att finnas att hämta på köksbänken i Blå Huset.

30-årsjubileum

Nästa år är det 30 år sedan Brunnsbyn blev färdigbyggd. Styrelsen planerar ett jubileumsfirande.

Är du intresserad av att ingå i en planeringsgrupp så hör av dig till någon av oss i styrelsen.

Myrbekämpning

Några medlemmar har fått problem med myror utomhus och efterlyst medel för bekämpning.

Det finns nu några burkar i Blå Husets garage med ett granulat som ska vara långtidsverkande och som man stör ut. Ta erforderligt och ställ sedan tillbaks burken så att det räcker till flera.

Autogiroblanketter

Du som bytt elleverantör till Skellfteå Kraft kan hämta blankett för autogiro hos Håkan Wedin.                 

 

 

 

 

 

 

Stämma under ovanliga former

Först och främst coronaepidemien, men så även vädret, höll på att ställa till problem när Brunnsbyns Bostadsrättsförening hade sin stämma på tisdagskvällen den 7 juli.

Platsen för stämman var vid Brunnssalongen – tak över huvudena men lite kyligt och flera deltagare huttrade nog i kylan medan verksamheten och siffrorna för 2019 äntligen kunde redovisas.

Håkan Wedin omvaldes som väntat till styrelsens ordförande.
Benedicte Fjellstad efter flera år som aktiv i verksamheter och styrelser lämnade över sinn styrelseplats till Cajsa Pierrou. Övriga i styrelsen står på tur vid nästa årsstämma.

Bilden togs vid stämman som leddes av kommunalrådet Susanne Andersson. Sofia Gustafsson från RevisorsCentrum föredrog års- och verksamhetsberättelsen. Håkan Wedin öppnade stämman och han är i bildens mitt. (Vill du se bilden i större format – klicka på den!)

Brunnsbybladet 249

Brunnsbybladet nr 249 Information från styrelsen: 9 april 2020

I dessa tider med Corona-pandemin är det mycket som är satt på paus och vi kan bara hoppas att det vänder snart.

Ingen städdag
Vårens städdag som vi brukar ha i slutet av april är inställd.

Föreningsstämman
Målsättningen är att kunna hålla föreningsstämma senast i slutet av juni. Av föreningslagen framgår att en ordinarie årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Vi har också denna tidsfrist i våra stadgar.
Om det fortfarande i juni finns restriktioner från myndigheterna om Covid -19 (Corona), kommer stämman att flyttas till hösten.

Ommålning av de grå husen
Under våren/försommaren kommer de grå husen på Björkslingan 21 – 33 och Bäckaforsvägen 16 – 30 att målas om. Celander Skaraborg AB kommer att utföra arbetet.
Simonssons Måleri AB som vi anlitade senast ingår numera i Celander. Information kommer att gå ut till berörda i god tid innan start. Innan dess kommer Lennart Berg bygg att åtgärda snickerier som behöver repareras.

Greenfeebiljetter
Föreningen sponsrar 14:e hålet på Lundsbrunns golfbana och får därmed marknadsföra Brunnsbyn genom skyltar vid klubbhuset samt på klubbens hemsida. Som sponsor får vi 10 greenfeebiljetter.
Styrelsen har även i år beslutat att dessa ska lottas ut till intresserade medlemmar.
Fyll i talongen nedan och lämna i föreningens postlåda senast den 19 april om du vill delta i utlottningen.

Endast en biljett per bostadsrätt kan vinnas.

                                   Med önskan om en Glad Påsk, trots coronan!

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – klipp

Jag/vi vill delta i utlottning av greenfeebiljetter

Namn                    …………………………………………………………………………

Läggs i Brunnsbyns postlåda senast 19 april

———————–